บุคลากรสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก


นางวารุณี  โตทรัพย์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสุรีนุช  เกตุแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

น.ส.สาวิตรี พูลเพิ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.รัชนี  กิมวังตะโก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
น.ส.รสธันย์  อินทร์ปรุง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
น.ส.อุทัยวรรณ  พิกุลทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
 
นางกาญดา  แก้วสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางจันทกานต์  กลิ่นเกลา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางวรางคณา  ปานขำ
นักการภารโรง
นายพยุงน้อย  พุ่มสี
พนักงานขับรถยนต์
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

08 6084 6157นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247QR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-473805 โทรสาร 032-473806 ต่อ 17