แจ้งผลดำเนินการ

 

ที่  พบ ๗๖๗๐๑/                                                       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

                                                                            อำเภอเมืองเพชรบุรี  พบ  ๗๖๐๐๐

                                                             

                                                                มีนาคม   ๒๕๖๑

 

เรื่อง     การแจ้งผลการดำเนินการ

 

เรียน    นายประธาน  ทองคล้ำ

 

อ้างถึง   หนังสือคำร้องเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ลงวันที่    ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๑

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    จำนวน   ๑     ฉบับ

 

ตามที่ท่านได้มีหนังสือคำร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก   ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๑  นั้น

 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  ขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน ควบคุมโรคต่างๆ และแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน กิจกรรมภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระยะเวลาแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ -  พฤษภาคม ๒๕๖๑   รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง  มาด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

                                                              ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                               ( นายวิชา  ทองยืน )

                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

               

 

สำนักปลัด

โทร.๐-๓๒๗๘-๑๒๓๖ - ๗  ต่อ ๑๒

โทรสาร.๐-๓๒๗๘-๑๒๓๗  ต่อ ๑๗

www.bangjak-sao.com

Attachments:
Download this file (หนังสือส่ง.doc)หนังสือส่ง.doc[ ]108 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

08 6084 6157นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.บางจาก
08 4801 2247

คุณพอใจอบต.บางจาก ด้านใดQR Code
อบต.บางจาก

ลิขสิทธิ์ © 2556-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-1236-7